Indlæg

BORGERFORSLAG: Indfør analoge rettigheder!

En gruppe bekymrede borgere har lavet et ‘borgerslag’ – der indbefatter de analoge rettigheder – det er vi her i styrelsen meget stolte af!
Vi støtter naturligvis – du kan også støtte dem her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12531
borgerforslag
Herunder teksten fra forslaget:

VALGFRIT MitID OG E-BOKS – BÅDE TIL PRIVATE OG TIL ERHVERV
 
ALTERNATIVE LØSNINGER, BÅDE ANALOGE OG DIGITALE SKAL TILBYDES DANSKERNE I BANKERNE OG I DET OFFENTLIGE
 
BORGERSERVICE’ AFKRYDSNINGSSKEMA SKAL ANNULLERES
REGERINGENS DIGITALISERINGSSTRATEGI
Vi er nogle stykker, en del af det hastigt voksende antal mennesker i Danmark, som regeringens aggressive digitaliseringsstrategi falder stærkt for brystet. Digitaliseringen udrulles hen over os som en tsunami, en uafvendelig naturkraft, hvor der kun er en eneste mulighed: at rulle med, for ikke at blive ladt “tilbage på perronen”. Hvor blev grundloven af? Hvor blev menneskerettighederne af? Hvor blev medinddragelsen, den demokratiske åbenhed, debatten og informationsudvekslingen af? Hvad skete der med det informerede samtykke og det frie valg?
 
LIVET UDEN MitID – ET UMULIGT FORHINDRINGSLØB – FOR NUVÆRENDE
Hvor ligger egentlig belægget for den mere eller mindre direkte tvang, vi alle underkastes? Det er nemlig gjort SÅ besværligt de facto, at leve uden MitID, at det virker, som om der ingen vej er udenom. Som konstituenter i det danske samfund er der en række offentlige services og funktioner, inklusive vores Nem-konto, vi uhindret skal kunne tilgå. Grundet konstruktionen af den digitale tsunami, som regeringen har sluppet løs på os danskere, er den eneste måde, man kan deltage i disse samfundsfunktioner uden at operere med en gigantisk klods om benet, at bruge MitID. Det er at ligne ved indirekte tvang.
 
STOR FRUSTRATION BLANDET 1/4 AF DANSKERNE VEDRØRENDE MitID
Mange er dybt frustrerede og/eller utrygge ved MitID og den aggressive, diktatoriske måde digitaliseringsfeberen raser på, hvor ansigtsløse systemer dikterer vores handel og vandel. Vi danskere har ingen konkret information fået om, hvilke persondata, MitID vil overtage fra os og hvordan, hvor og af hvilke instanser, de vil blive behandlet. Vi er derfor betænkelige ved det potentiale, der ligger i MitID for øgede indgreb i privatlivet. På MitID’s hjemmeside ser vi ingen garantier eller konkrete udmeldinger, som kan øge vores tryghed på dette punkt. Utrygheden forstærkes af det pres, banker og offentlige organisationer lægger på kunder og borgere for at indlemme os i MitID.
For os, som ikke ønsker MitID findes masser af øvrige, individuelle årsager. Fælles for os alle er det dog, at vi som frie mennesker har visse ufravigelige rettigheder hvoraf retten til et frit valg, retten til informeret samtykke og retten til privatliv er hjørnesten. Leden og utrygheden ved at være tvunget til at interagere med sit eget miljø og samfund via skærm og algoritmer fremfor at have muligheden for at interagere fysisk med andre levende mennesker af kød, blod og menneskeligt sind, kan være en af flere andre, mulige årsager.
 
D. 18. juli 2022 bragte dansk TV2 nyheden fra Tænketanken Justitia om, at mange af samfundets borgere, hvoraf en del – men absolut ikke alle – er af den ældre generation, har fortvivlende svært ved at tilgå rettigheder, pligter, information og kommunikation med det officielle Danmark via de offentlige internetportaler. Op mod 1/4 af den danske befolkning har alvorlige problemer af den ene eller den anden art med digitaliseringen og med benyttelsen af MitID. Tænketanken Justitia udgav i maj 2022 rapporten, ”Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere” hvori det anbefales, at digitale selvbetjeningssystemer generelt bliver et tilbud til borgerne i stedet for at være en pligt samt at der foretages etiske analyser af teknologiske løsninger inden disse tages i brug. I rapporten anslås det, at mellem 20 og 25 procent af den voksne befolkning er digitalt udfordrede. Heraf er:
• 10-15 % i den digitale gråzone og har brug for hjælp i større eller mindre grad.
• 7,5 % er fritaget for digital post og kan ikke på egen hånd gennemføre en selvbetjeningsløsning.
• 2,5 % befinder sig i et mørketal, hvor de eksempelvis ikke er i stand til at ansøge om fritagelse.”
 
Pia Kærsgård fra Dansk Folkeparti, talte i samme anledning i BT d. 19.7.22 om en løsning, så man uden videre dikkedarer kan tilgå alle samfundsfunktioner analogt lige så effektivt som med MitID. Den socialdemokratiske finansminister, Nikolaj Wammen lover ligeledes 28.8.22 i avisen Politiken, at der vil komme en løsning. Der er altså løsninger på vej. Det støtter vi 100% op om! I den forbindelse vil vi gerne bringe fokus på den overformynderiske rolle Borgerservice, som det er nu, er sat til at spille:
 
BORGERSERVICE SOM OVERFORMYNDER VED FRITAGELSE FOR MitID?
For nuværende er det indrettet således, at vil man ud af MitID, skal man afkrydse og underskrive et skema, udleveret på Borgerservice. Dette skema er et af de grundlæggende punkter i vores klage. I skemaet kan man vælge mellem forskellige muligheder, som på forhånd er opstillet. Hvis man vil ud af MitID, skal det ifølge skemaet være grundet en af årsagerne på skemaet – eller, at Borgerservice har benyttet sin hjemmel til at vurdere, om der er andre, “særlige” årsager til fritagelse. (I parentes bemærket kan man rent faktisk ikke engang vælge nogen enkelt af mulighederne, da skemaet er udformet således, at man ved at krydse af et sted, har afkrydset alle mulighederne. Dette bidrager yderligere til indtrykket af, at dette dokument ikke ordentligt respekterer vores demokratiske rettigheder idet det ligger implicit i dokumentets udformning, at alle, som ikke ønsker at bruge MitID og Digital Post, de facto skriver under på, at samtlige af nedenstående kategorier kan passe på dem selv.)
 
Bekendtgørelse om MitID siger:
“§ 2 En privatperson, der er fyldt 13 år, kan ANMODE om udstedelse af MitID ved fysisk fremmøde hos en registreringsenhed i en kommune eller hos et pengeinstitut, såfremt pengeinstituttet tilbyder udstedelse af MitID ved privatpersonens fysiske fremmøde, jf. § 3, eller ved digital selvbetjening, jf. § 5. Derudover gælder de særlige regler for identitetssikring i migreringsperioden, jf. § 6, og identitetssikring hos Kriminalforsorgen, jf.
§ 7.”
 
Så vidt vi kan se, er MitID ifølge bekendtgørelsen, noget, man frivilligt kan ANMODE om at få og der skal foreligge et informeret samtykke. Hvordan hænger det sammen med, at man så pludselig skal aftvinges et valg mellem forskellig privatheds og æreskrænkende muligheder eller overdrage sin personlige myndighed til Borgerservice? Svaret er for os, at det ikke hænger sammen! MitID bør være 100% frivilligt for alle danskere.
 
Vi, og mange med os, finder det dybt krænkende og direkte utilstedeligt, at vi er tvunget til i det hele taget at underskrive et dokument, endsige et dokument udformet som beskrevet, hvor man ved at sige ja til en kategori automatisk falder i samtlige. Det bør være 100% muligt at deltage fuldt ud i alle det danske samfunds institutioner uden E-boks og uden MitID. At aftvinge os at skulle underskrive et dokument, samt at afgive vores myndighed til Borgerservice’ vurdering, hvilket man vel at mærke IKKE skal for at komme ind i MitID, er en krænkelse af vores integritet og af vores fundamentale menneskerettigheder herunder retten til informeret samtykke. Derfor ønsker vi, at formularen trækkes tilbage og at der fremlægges en anden og mere lettilgængelig måde – digital såvel som analog – at frasige sig digital post på.
 
Med denne henvendelse gør vi jer, Danmarks politikere, opmærksom på, at vi og en stor del af Danmarks befolkning opfordrer jer til at sørge for følgende:
 
VALGFRIT MITID OG E-BOKS – BÅDE TIL PRIVATE OG TIL ERHVERV
 
ALTERNATIVE LØSNINGER, BÅDE ANALOGE OG DIGITALE SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR DANSKERNE I BANKERNE OG I DET OFFENTLIGE
 
BORGERSERVICE’ AFKRYDSNINGSSKEMA SKAL ANNULLERES
 
De 10 analoge rettigheder:
1. Myndighederne kan aldrig pålægge borgere i Danmark at være forbundet til internettet eller være i besiddelse af mobiltelefoner.
 
2. Myndighederne kan ikke kræve af en borger, at man er i besiddelse af computere, smartphones eller andre lignende apparater, for at kunne få den betjening, man har krav på.
 
3. Al borgerbetjening skal tilgodese både digitale og analoge danskere.
 
4. Borgere skal kunne møde fysisk op og møde en ansvarlig, menneskelig repræsentant for de systemer, der har truffet en beslutning på deres vegne. Repræsentanten skal kunne forklare beslutningen på en let forståelig, og juridisk holdbar måde. I tvivlstilfælde bør menneskelige, juridiske skøn have forrang for algoritmiske beslutninger.
 
5. Borgerne skal frit kunne vælge mellem om de ønsker en digital eller en analog behandling af myndighederne.
 
6. Digital selvbetjening skal være et tilbud. Ikke et krav.
 
7. Relevante sagsakter skal kunne udleveres og fremsendes på betryggende vis i papirform.
 
8. Borgeren skal have mulighed for at svare myndighederne i brevform eller ved fysisk fremmøde.
 
9. Stat, kommune og andre relevante myndigheder anerkender og arbejder ud fra princippet om, at de er til for borgerne, uanset borgernes tilgang til myndighedernes tilbud og krav.
 
10. Borgere i Danmark har umistelig ret til at frasige sig digital behandling af myndighederne og dermed kunne leve deres liv som de ønsker, også udenfor internettet, uden nærmere begrundelse, og myndighederne forpligter sig til at understøtte deres livsvalg.
 
Ophav til de 10 analoge rettigheder: Tænketanken Analogiseringsstyrelsen.